Elk kind telt mee

PROTOCOL KLASSENOUDERS

 
De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij niveau lezen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies, de verjaardag van de groepsleerkracht enzovoorts. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het schrijven van brieven naar ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen enzovoorts.
 
Doel protocol klassenouders
Dit protocol is bedoeld als leidraad voor de klassenouders en de leerkrachten.
We hopen dat dit protocol de samenwerking en communicatie tussen ouder en leerkracht  bevordert en stimuleert.
jaarlijks wordt de samenwerking tussen ouder en leerkracht geëvalueerd en het protocol, indien nodig, aangepast.
 
Werving klassenouders
In de eerste week van het schooljaar gaat er vanuit het team opgavenlijst voor helpende ouders mee naar de ouders om zich o.a. op te geven als klassenouder voor een bepaalde groep. Als er dan nog niet voldoende klassenouders zijn wordt er op de informatieavond weer een oproep gedaan door de leerkracht. Als laatste mogelijkheid voor werving wordt er een brief aan de ouders van de betreffende groep gegeven (bijlage II). De ouder moet wel een kind in die groep hebben en een jaar lang klassenouder willen zijn.
Let op: Bestaande klassenouders worden aan het eind van het schooljaar reeds benaderd met de vraag of ze het volgende schooljaar weer klassenouder willen zijn.
De leerkracht kiest uit de binnengekomen namen diegenen met wie zij/hij het best zou kunnen samenwerken. 
Er is een voorkeur voor twee ouders per groep. Als het mogelijk is uit elke jaargroep een. Onderling wordt dan afgesproken wie van de twee aanspreekpunt voor de leerkracht is.
 
Introductie
De klassenouders worden door de leerkracht tijdens de informatieavond in de desbetreffende groep aan het begin van het schooljaar geïntroduceerd.
 
Communicatie
-         regelmatig overleg leerkracht-klassenouder
-         contact klassenouder-ouders: zo vaak als dat nodig is; mondeling/schriftelijk/telefonisch 
 
 
 
 Discretie
Klassenouders praten vrijuit over hun eigen ervaringen en bevindingen, maar gaan hier discreet mee om. Informatie over personen heeft een vertrouwelijk karakter en wordt niet naar buiten verspreid. 
 
Schoolreis/excursies
De leerkracht overlegt met de klassenouder over extra begeleiding (naast de leerkrachten) tijdens schoolreis/excursies.
 
 Taken klassenouder

-         Een foto met naam en vermelding: “ouder van … “ ophangen in de gang bij de deur van betreffende
          groep of in het lokaal.

-         Bij organisatorische zaken leerkracht assisteren of deze zaken uit handen nemen van de leerkracht 
           (Kerst, Sinterklaas, excursie, schoolreis, sportevenementen binnen en buiten de school).

-         Andere ouders betrekken/vragen bij activiteiten ( rijden, begeleiden, lezen, knutselen, wegbrengen 
           leskist enzovoort).

 -        Aandacht besteden aan het wel en wee van de groep (bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere
           ingrijpende gebeurtenissen); dit in overleg met de groepsleerkracht.

 -        Indien nodig ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij het schoolgebeuren.

 -        Overleg over thema’s die in de groep aan de orde komen, daar bijvoorbeeld materiaal voor
           verzamelen en meedenken over activiteiten.

 -         Verjaardag leerkracht meehelpen organiseren(in overleg met parallelcollega)/ cadeau verzorgen van
          de leerlingen gezamenlijk.

-         Indien nodig helpen organiseren hoofdluiscontrole na iedere vakantie.

-         Helpen regelen voorleesouders en niveau-leesouders.

-         Verslagen van verrichte taken maken en opbergen in het “klassenouderdossier”.

-         Verzorgen van opnemen van schoolt.v.-series.
 
 
 
 Taken leerkracht
 
-         Bij aanvang van het schooljaar tijdens de informatieavond: informatie geven over klassenouderschap
          en vragen naar kandidaten of deze persoonlijk benaderen indien op de opgave ‘helpende   
          ouderbrief’ onvoldoende is gereageerd.

 -       Al eerder kan de leerkracht ook een ouder persoonlijk vragen als klassenouder.

 -       Zorgen dat de klassenouders bekend zijn uiterlijk in de vierde schoolweek.

 -       Zorgen dat de klassenouders binnen twee weken worden geïntroduceerd bij de andere ouders van de 
         groep.

 -       Tijdig informatie geven over data, tijden voor excursies, afscheid kinderen, stagiaires.

 -       Communiceren met en taken delegeren aan de  klassenouders.


 -      Klassenouders voorzien van lijst van helpende ouders per bouw met daarbij per ouder die activiteiten
         waarbij zij willen helpen.